Všeobecné obchodné podmienky Agentúry KAMI, s.r.o.

Obchodné meno: Agentúra KAMI, s.r.o.
Sídlo: Letná 70, 052 01 Spišská Nová Ves
Zápis v OR: OS Košice I., Oddiel Sro, Vložka číslo 19032/V
IČO: 36 706 272
Štatutárny orgán: Štefánia Kamenická, konateľka
Adresa elektronickej pošty: kami@agenturakami.sk

Majiteľ a prevadzkovateľ web. stránok: www.agenturakami.sk, www.kongres-kami.sk, www.martinskedni.sk, www.sgps-kongres.sk, www.neurochirurgiask.sk.

VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY PRE SPROSTREDKOVANIE PREDAJA ZÁJAZDOV, LETENIEK A POISTENIA

 1. ZMLUVNÝ VZŤAH medzi klientom a Agentúrou KAMI, s.r.o. vzniká súhlasným aktom, a to ústnou dohodou, podpisom na prihláške, prihlásením sa prostredníctvom faxu alebo e-mailu, úhradou faktúry alebo priamou platbou.
 2. Rezervácia miest je možná telefonicky, osobne alebo písomne. Rezervácia sa zruší v prípade, ak do stanoveného termínu nie je doručená písomná prihláška alebo objednávka.
 3. Cena je uvedená v ponuke Agentúry KAMI, s.r.o. Zahŕňa sumár služieb, ktoré sú v ponuke vymenované. Ak zo závažných dôvodov nebude možné  dodržať dohodnutý program, dopravný prostriedok, prípadne dodržať ubytovacie zariadenie, musí Agentúra KAMI, s.r.o. zaistiť program a služby na porovnateľnej úrovni alebo upraviť cenu zájazdu.
 4. Vízové povinnosti a cestovné doklady. Cestujúci je povinný skontrolovať si cestovné doklady a vízové povinnosti nielen do cieľovej, ale tiež do tranzitnej destinácie. Informácie o všetkých náležitostiach a dokladoch, ktoré sú pre vstup do danej krajiny povinné klient môže nájsť na www.mzv.sk. Agentúra KAMI, s.r.o. nezodpovedá za škody vzniknuté klientovi jeho nevedomosťou o prípadných vízových náležitostiach.
 5. Pri kúpe zájazdov, leteniek, poistenia, kde Agentúra KAMI, s.r.o. vystupuje ako sprostredkovateľ, klient sa riadi všeobecnými obchodnými podmienkami agentúry, s ktorými má Agentúra KAMI, s.r.o. uzatvorené zmluvy.
 6. Storno poplatky účtuje Agentúra KAMI, s.r.o. v prípade, ak účastník zájazdu odstúpi od zmluvy nasledovne:
  – v prípade, že Agentúra KAMI s.r.o. sprostredkuje predaj zájazdu od iného touroperátora platia    storno poplatky tohto touroperátora. O týchto je klient informovaný pri kúpe zájazdu.
  – letenky – riadia sa výhradne storno poplatkami leteckých spoločností. Klient berie na vedomie, že Agentúra KAMI, s.r.o. neberie žiadnu zodpovednosť za okolnosti súvisiace s letom (napr.: meškanie letu, stratená batožina,…). Všetky nezrovnalosti a reklamácie týkajúce sa rezervácie letu je oprávnená riešiť daná letecká spoločnosť, s ktorou klient uzatvoril zmluvu o preprave kúpou ich letenky.
  Agentúra KAMI, s.r.o. ďalej účtuje všetky doložiteľné náklady súvisiace so stornom v prípade, že tieto prevyšujú stanovený storno poplatok. Pri písomnom storne je pre stanovenie sumy storno poplatku rozhodujúci dátum jeho doručenia Agentúre KAMI, s.r.o.
 7. POISTNÉ je predmetom dohody medzi klientom a agentúrou. Agentúra KAMI, s.r.o. ponúka sprostredkovanie komplexného poistenia a poistenia storna zájazdu v spolupráci s poisťovňou UNION.
 8. ZMENY ZMLUVNÝCH PODMIENOK, jedná sa o zmeny termínu, programu, ceny, eventuálne zrušenie zájazdu, čo je Agentúra KAMI, s.r.o. povinná oznámiť klientom ihneď po obdržaní týchto informácií. V prípade zrušenia zájazdu vinou agentúry, zaplatí táto klientovi celú sumu. Zákazník nemá právo na vrátenie platby za služby, ktoré nevyčerpal vlastnou vinou (napr.: porušenie pasových alebo colných predpisov).
 9. ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODY – Agentúra KAMI, s.r.o. nezodpovedá za škody, ktoré nezavinila, ani jej dodávatelia služieb a škoda bola spôsobená klientom alebo treťou osobou, ktorá nie je spojená s poskytnutím zájazdu alebo neodvrátiteľnou udalosťou, ktorej sa nemohlo zabrániť ani pri vynaložení maximálneho úsilia.

VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY PRE ZABEZPEČENIE REGISTRÁCIE, UBYTOVANIA A INÝCH SLUŽIEB SPOJENÝCH S ORGANIZÁCIOU KONGRESOV, KONFERENCIÍ, SEMINÁROV A AKCII

 1.         Agentúra KAMI, s.r.o. ponúka prostredníctvom svojich internetových stránok klientom možnosť zabezpečenia registrácie, ubytovania, prípadne iných služieb, spojených s organizáciou kongresov, konferencií, seminárov a akcii. Po zadaní údajov požadovaných v registračných formulároch, prípadne on-line, ktoré sú vytvorené na každú akciu samostatne, a po  jeho odoslaní, Agentúra KAMI, s.r.o. danú registráciu potvrdí klientovi mailom, kde klient obdrží všetky informácie k registrácii, k ubytovaniu, prípadne k iným službám, ktoré sú spojené s danou akciou, taktiež obdrží informácie k možnosti platby za objednané služby spolu so storno podmienkami.
 2. Doručovanie písomností medzi klientom a Agentúrou KAMI, s.r.o. sa uskutočňuje predovšetkým elektronicky na e-mailovú adresu alebo poštou. Klient je povinný oznámiť Agentúre KAMI, s.r.o. platné kontaktné údaje alebo ich zmenu. V prípade ak sa s klientom nebude možné skontaktovať prostredníctvom ním zadaných kontaktných údajov. Agentúra KAMI, s.r.o. nezodpovedá za akékoľvek škody, ktoré v súvislosti s touto skutočnosťou klientovi vznikli.
  Pre elektronické doručovanie písomností platí, že ak Agentúra KAMI, s.r.o. nedostane chybové hlásenie o nemožnosti doručenia písomnosti na e-mailovú adresu klienta, považuje sa písomnosť za doručenú. Pre doručovanie písomností poštou platí, že ak klient doručený list neprevezme, je tento list považovaný za doručený uplynutím tretieho dňa od vrátenia nedoručenej zásielky Agentúre KAMI, s.r.o.
 3. Storno poplatky v prípade zrušenia objednávky ubytovania počas organizovania kongresov konferencií, seminárov, akcií sú stanovené nasledovne:
30 – 20 dní pred nástupom na ubytovanie: 30% z celkovej ceny ubytovania
19 – 10 dní pred nástupom na ubytovanie: 50% z celkovej ceny ubytovania
9 – 4 dni pred nástupom na ubytovanie: 80% z celkovej ceny ubytovania
3 – v deň nástupu na ubytovanie: 100% z celkovej ceny ubytovania

 REKLAMÁCIE

Agentúra KAMI, s.r.o.  v prípade, že zaplatené služby neboli poskytnuté v dohodnutom rozsahu prijíma reklamáciu od klienta. Klient je povinný oznámiť svoje požiadavky neodkladne tak, aby mohla byť zjednaná náprava včas na samotnom mieste, pričom o uplatnení reklamácie musí byť vykonaný písomný záznam. Ak nie je možné splniť požiadavky ihneď na mieste, je možné uplatniť reklamáciu po návrate, najneskôr však do 1 mesiaca od skončenia služieb, písomne, inak právo zaniká. Na všetky reklamácie je Agentúra KAMI, s.r.o. povinná odpovedať písomnou formou najneskôr do 30 dní od obdŕžania reklamácie.

Klient podá reklamáciu prostredníctvom Agentúry KAMI, s.r.o., tá je povinná danú reklamáciu riešiť s príslušným dodávateľom objednaných služieb, klient berie na vedomie, že mu voči Agentúre KAMI, s.r.o. nevznikajú akékoľvek nároky, pretože tá mu je v reklamácii len nápomocná. Takúto reklamáciu Agentúra KAMI, s.r.o. postúpi príslušnému dodávateľovi služieb a informuje o tejto skutočnosti klienta, za splnenie lehôt a podmienok pre vybavenie reklamácie zodpovedá výlučne dodávateľ služieb. Klient je povinný v reklamácii uviesť pravdivé údaje a všetky informácie týkajúce sa poskytnutia reklamovanej služby, ako aj dodať všetky podklady dokumentujúce predmet reklamácie.

O výsledku reklamácie bude klient informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania e-mailom, v ktorom mu bude doručený oficiálny výsledok vybavenia jeho reklamácie.

V prípade, že reklamácia bola klientovi uznaná, klientovi budú vrátené finančné prostriedky na číslo bankového účtu klienta spravidla do 14 dní, ak sa s klientom nedohodne inak na inom riešení v závislosti od ponúkaných možností od dodávateľov objednaných služieb. V prípade, ak uhradené peniaze musí najskôr vrátiť príslušný dodávateľ služieb prostredníctvom Agentúry KAMI, s.r.o., klient berie na vedomie, že lehota na vrátenie sa môže predlžiť. Agentúra KAMI, s.r.o. sa zaväzuje vykonať všetky dostupné kroky tak, aby zo strany dodávateľov objednaných služieb boli klientovi vrátené peniaze čo najskôr a poskytovať klientovi na požiadanie informácie od dodávateľov služieb o predpokladanom dátume úhrady.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Na základe vyplnenia prihlášky dáva klient súhlas so spracovaním osobných údajov pre potreby Agentúry KAMI, s.r.o.  čím sa rozumie ukladanie na nosiče, upravovanie, vyhľadávanie v nich, triedenie, poskytnutie tretím osobám v súlade so Zák. č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a to až do odvolania.

SPÔSOB PLATBY

Klient môže služby uhradiť nasledovnými spôsobmi:

 • Hotovostnou platbou
 • Bankovým prevodom/priamym vkladom na účet na základe faktúry od Agentúry KAMI, s.r.o.
 • Kreditnou kartou typu MAESTRO, MASTERCARD, VISAELECTRON, VISA, EUROCARD a AMERICAN EXPRESS. Klient sa zaväzuje použiť len kreditnú kartu, ktorou je oprávnený disponovať. Agentúra KAMI, s.r.o. neručí za prípadné zneužitie karty neoprávnenou osobou. Pri platbe kartou ste presmerovaný na bezpečnú platobnú bránu banky, kde zadáte potrebné údaje. Pokiaľ je transakcia autorizovaná, platba prebehne okamžite. Podporujeme bezpečné platby.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. Uvedené podmienky platia až do odvolania. Klient svojím súhlasným konaním (podpisom na prihláške, zaslaním prihlášky e-mailom alebo faxom, úhradou faktúry, osobnou dohodou,) potvrdzuje, že sú mu hore uvedené podmienky známe, súhlasí s nimi a prijíma ich v plnom rozsahu.
 2. Tieto podmienky sú k dispozícii  na stránke www.agenturakami.sk, www.kongres-kami.skwww.sgps-kongres.sk,  a v tlačenej forme v sídle spoločnosti Agentúra KAMI, s.r.o., Letná 70, 052 01  Spišská Nová Ves.
 3.         Vzťahy zákazníka a spoločnosti sa riadia týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, všeobecne záväznými predpismi platnými na území Slovenskej republiky, a to v uvedenom poradí.
 4. Agentúra KAMI, s.r.o. si vyhradzuje právo zmeny, úpravy alebo doplnenia týchto obchodných podmienok, ktoré sú účinné okamihom ich zverejnenia na internetovej stránke www.agenturakami.sk. Zákazník je povinný oboznámiť sa s aktuálnou verziou obchodných podmienok pred odoslaním každej objednávky alebo pred vykonaním akejkoľvek rezervácie.
 5. Používaním internetových stránok Agentúry KAMI, s.r.o. klient bez výhrad prijíma znenie týchto obchodných podmienok, ktoré sú pre klienta v plnom rozsahu záväzné. Používanie internetových stránok Agentúry KAMI, s.r.o. je dobrovoľné.

V Spišskej Novej Vsi, dňa 1. 2. 2018

Verzia VOP vo formáte PDF