Všeobecné obchodné podmienky cestovnej agentúry CA KAMI, s.r.o.

Obchodné meno: CA KAMI, s.r.o.
Sídlo: Letná 82/75, 052 01 Spišská Nová Ves
Zápis v OR: OS Košice I., Oddiel Sro, Vložka číslo 43876/V
IČO: 51707730
Štatutárny orgán: Štefánia Kamenická, konateľka
Adresa elektronickej pošty: kami@agenturakami.sk

Prevadzkovateľ web.stránok: www.agenturakami.sk,

VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY PRE SPROSTREDKOVANIE PREDAJA ZÁJAZDOV, LETENIEK A POISTENIA

 1. ZMLUVNÝ VZŤAH medzi klientom a CA KAMI, s.r.o. vzniká súhlasným aktom, a to ústnou dohodou, podpisom na prihláške, prihlásením sa prostredníctvom faxu alebo e-mailu, úhradou faktúry alebo priamou platbou.
 2. Rezervácia miest je možná telefonicky, osobne alebo písomne. Rezervácia sa zruší v prípade, ak do stanoveného termínu nie je doručená písomná prihláška alebo objednávka.
 3. Cena je uvedená v ponuke CA KAMI, s.r.o. Zahŕňa sumár služieb, ktoré sú v ponuke vymenované. Ak zo závažných dôvodov nebude možné  dodržať dohodnutý program, dopravný prostriedok, prípadne dodržať ubytovacie zariadenie, musí CA KAMI, s.r.o. zaistiť program a služby na porovnateľnej úrovni alebo upraviť cenu zájazdu.
 4. Vízové povinnosti a cestovné doklady. Cestujúci je povinný skontrolovať si cestovné doklady a vízové povinnosti nielen do cieľovej, ale tiež do tranzitnej destinácie. Informácie o všetkých náležitostiach a dokladoch, ktoré sú pre vstup do danej krajiny povinné klient môže nájsť na www.mzv.sk. CA KAMI, s.r.o. nezodpovedá za škody vzniknuté klientovi jeho nevedomosťou o prípadných vízových náležitostiach.
 5. Pri kúpe zájazdov, leteniek, poistenia, kde CA KAMI, s.r.o. vystupuje ako sprostredkovateľ, klient sa riadi všeobecnými obchodnými podmienkami, s ktorými má CA KAMI, s.r.o. uzatvorené zmluvy.
 6. Storno poplatky účtuje CA KAMI, s.r.o. v prípade, ak účastník zájazdu odstúpi od zmluvy nasledovne:
  • v prípade, že CA KAMI s.r.o. sprostredkuje predaj zájazdu od iného touroperátora platia storno poplatky tohto touroperátora. O týchto je klient informovaný pri kúpe zájazdu.
  • letenky – riadia sa výhradne storno poplatkami leteckých spoločností. Klient berie na vedomie, že CA KAMI, s.r.o. neberie žiadnu zodpovednosť za okolnosti súvisiace s letom (napr.: meškanie letu, stratená batožina,…). Všetky nezrovnalosti a reklamácie týkajúce sa rezervácie letu je oprávnená riešiť daná letecká spoločnosť, s ktorou klient uzatvoril zmluvu o preprave kúpou ich letenky.
  • CA KAMI, s.r.o. ďalej účtuje všetky doložiteľné náklady súvisiace so stornom v prípade, že tieto prevyšujú stanovený storno poplatok. Pri písomnom storne je pre stanovenie sumy storno poplatku rozhodujúci dátum jeho doručenia CA KAMI, s.r.o.
 7. POISTNÉ je predmetom dohody medzi klientom a agentúrou. CA KAMI, s.r.o. ponúka sprostredkovanie komplexného poistenia a poistenia storna zájazdu v spolupráci s poisťovňou UNION a UNIQA.
 8. ZMENY ZMLUVNÝCH PODMIENOK, jedná sa o zmeny termínu, programu, ceny, eventuálne zrušenie zájazdu, čo je CA KAMI, s.r.o. povinná oznámiť klientom ihneď po obdržaní týchto informácií. V prípade zrušenia zájazdu vinou agentúry, zaplatí táto klientovi celú sumu. Zákazník nemá právo na vrátenie platby za služby, ktoré nevyčerpal vlastnou vinou (napr.: porušenie pasových alebo colných predpisov).
 9. ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODY – CA KAMI, s.r.o. nezodpovedá za škody, ktoré nezavinila, ani jej dodávatelia služieb a škoda bola spôsobená klientom alebo treťou osobou, ktorá nie je spojená s poskytnutím zájazdu alebo neodvrátiteľnou udalosťou, ktorej sa nemohlo zabrániť ani pri vynaložení maximálneho úsilia.

REKLAMÁCIE

CA KAMI, s.r.o.  v prípade, že zaplatené služby neboli poskytnuté v dohodnutom rozsahu prijíma reklamáciu od klienta. Klient je povinný oznámiť svoje požiadavky neodkladne tak, aby mohla byť zjednaná náprava včas na samotnom mieste, pričom o uplatnení reklamácie musí byť vykonaný písomný záznam. Ak nie je možné splniť požiadavky ihneď na mieste, je možné uplatniť reklamáciu po návrate, najneskôr však do 1 mesiaca od skončenia služieb, písomne, inak právo zaniká. Na všetky reklamácie je CA KAMI, s.r.o. povinná odpovedať písomnou formou najneskôr do 30 dní od obdržania reklamácie.

Klient podá reklamáciu prostredníctvom CA KAMI, s.r.o., tá je povinná danú reklamáciu riešiť s príslušným dodávateľom objednaných služieb, klient berie na vedomie, že mu voči CA KAMI, s.r.o. nevznikajú akékoľvek nároky, pretože tá mu je v reklamácii len nápomocná. Takúto reklamáciu CA KAMI, s.r.o. postúpi príslušnému dodávateľovi služieb a informuje o tejto skutočnosti klienta, za splnenie lehôt a podmienok pre vybavenie reklamácie zodpovedá výlučne dodávateľ služieb. Klient je povinný v reklamácii uviesť pravdivé údaje a všetky informácie týkajúce sa poskytnutia reklamovanej služby, ako aj dodať všetky podklady dokumentujúce predmet reklamácie.

O výsledku reklamácie bude klient informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania e-mailom, v ktorom mu bude doručený oficiálny výsledok vybavenia jeho reklamácie.

V prípade, že reklamácia bola klientovi uznaná, klientovi budú vrátené finančné prostriedky na číslo bankového účtu klienta spravidla do 14 dní, ak sa s klientom nedohodne inak na inom riešení v závislosti od ponúkaných možností od dodávateľov objednaných služieb. V prípade, ak uhradené peniaze musí najskôr vrátiť príslušný dodávateľ služieb prostredníctvom CA KAMI, s.r.o., klient berie na vedomie, že lehota na vrátenie sa môže predlžiť. CA KAMI, s.r.o. sa zaväzuje vykonať všetky dostupné kroky tak, aby zo strany dodávateľov objednaných služieb boli klientovi vrátené peniaze čo najskôr a poskytovať klientovi na požiadanie informácie od dodávateľov služieb o predpokladanom dátume úhrady.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spracúvanie osobných údajov sa riadi nariadením EP a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES /všeobecné nariadenie o ochrane údajov/ a zákonom SR č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Prehlásenie prevádzkovateľa:

Prevádzkovateľ prehlasuje, že zaistením ochrany práv dotknutých osôb poveril externým výkonom Zodpovednej osoby /DPO/ZO/ spoločnosť Osobnyudaj.sk, s.r.o., ktorá na webovej stránke Prevádzkovateľa zverejnila všetky povinné informácie nachádzajúce sa v Nariadení GDPR a zákone o ochrane osobných údajov a zaviedla transparentný systém zaznamenávania bezpečnostných incidentov a akýchkoľvek otázok zo strany dotknutej osoby, ako aj iných osôb.

Jednotlivé informácie sa môže dotknutá osoba dozvedieť priamo na stránek externej zodpovednej osoby: www.informovanie.osobnyudaj.sk alebo www.osobnyudaj.sk/informovanie . V prípade, že dotknutá osoba sa nevie s informáciami oboznámiť prostredníctvom internetu, je povinné informovanie možné prevziať v papierovej podobe u Prevádzkovateľa.

SPÔSOB PLATBY – klient môže služby uhradiť nasledovnými spôsobmi:

 • Hotovostnou platbou
 • Bankovým prevodom/priamym vkladom na účet na základe faktúry od CA KAMI, s.r.o.
 • Kreditnou kartou typu MAESTRO, MASTERCARD, VISAELECTRON, VISA, EUROCARD. Klient sa zaväzuje použiť len kreditnú kartu, ktorou je oprávnený disponovať. CA KAMI, s.r.o. neručí za prípadné zneužitie karty neoprávnenou osobou. Pri platbe kartou ste presmerovaný na bezpečnú platobnú bránu banky, kde zadáte potrebné údaje. Pokiaľ je transakcia autorizovaná, platba prebehne okamžite. Podporujeme bezpečné platby.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA.

 1. Uvedené podmienky platia až do odvolania. Klient svojím súhlasným konaním (podpisom na prihláške, zaslaním prihlášky e-mailom alebo faxom, úhradou faktúry, osobnou dohodou,) potvrdzuje, že sú mu hore uvedené podmienky známe, súhlasí s nimi a prijíma ich v plnom rozsahu.
 2. Tieto podmienky sú k dispozícii  na stránke www.agenturakami.sk, v tlačenej forme v sídle spoločnosti CA KAMI, s.r.o., Letná 82/75, 052 01  Spišská Nová Ves.
 3. Vzťahy zákazníka a spoločnosti sa riadia týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, všeobecne záväznými predpismi platnými na území Slovenskej republiky, a to v uvedenom poradí.
 4. CA KAMI, s.r.o. si vyhradzuje právo zmeny, úpravy alebo doplnenia týchto obchodných podmienok, ktoré sú účinné okamihom ich zverejnenia na internetovej stránke www.agenturakami.sk. Zákazník je povinný oboznámiť sa s aktuálnou verziou obchodných podmienok pred odoslaním každej objednávky alebo pred vykonaním akejkoľvek rezervácie.
 5. Používaním internetových stránok CA KAMI, s.r.o. klient bez výhrad prijíma znenie týchto obchodných podmienok, ktoré sú pre klienta v plnom rozsahu záväzné. Používanie internetových stránok CA KAMI, s.r.o. je dobrovoľné.

V Spišskej Novej Vsi, dňa 25. 5. 2018